Archive | January 22, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 915-950)

Truyện Kiều (Câu 915-950) Nguyễn Du 915.Dặm khuya, ngất tạnh, mù khơi,Thấy trăng mà thẹn những lời non sông.Rừng thu từng biếc xen hồng,Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn.Những là lạ nước lạ non, 920.Lâm Truy vừa một tháng tròn tới nơi.Xe châu dừng bánh cửa ngoài,Rèm trong đã thấy một người bước […]