Archive | January 15, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 880-915)

Truyện Kiều (Câu 880-915) Nguyễn Du 880.Trăm năm để một tấm lòng từ đây.Xem gương trong bấy nhiêu ngày,Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già.Khi về, bỏ vắng trong nhà,Khi vào dùng dắng, khi ra vội vàng. 885.Khi ăn, khi nói lỡ làng,Khi thầy, khi tớ xem thường xem khinh.Khác màu kẻ quý người […]