Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 810=845)

Truyện Kiều (Câu 810-845)

Nguyễn Du

810.
Làng chơi đã trở về già hết duyên. .
Tình cờ chẳng hẹn mà nên,
Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.
Chung lưng mở một ngôi hàng,
Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề.

815.
Dạo tìm khắp chợ thì quê,
Giả danh hầu hạ, dạy nghề ăn chơi.
Rủi may, âu cũng sự trời,
Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên.
Xót nàng chút phận thuyền quyên,

820.
Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn.
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn,
Sính nghi rẻ giá, nghênh hôn sẵn ngày.
Mừng thầm: “Cờ đã đến tay,
Càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng.

825.
Đã nên quốc sắc thiên hương,
Một cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa.
Về đây, nước trước bẻ hoa,
Vương tôn quý khách ắt là đua nhau.
Hẳn ba trăm lạng kém đâu,

830.
Cũng đà vừa vốn, còn sau là lời.
Miếng ngon kề dến tận nơi,
Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham.
Đào tiên đã bén tay phàm,
Thì vin cành quít cho cam sự đời.

835.
Dưới trần mấy mặt làng chơi,
Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa.
Nước vỏ lựu, máu mào gà,
Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.
Mập mờ đánh lận con đen,

840.
Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi?
Mụ già hoặc có điều gì,
Liều công mất một buổi quỳ mà thôi.
Vả đây đường sá xa xôi,
Mà ta bất động, nữa người sinh nghi.

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 810-845)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

810.
She was a rotted old prostitute and no longer charming.
They somehow, fatefully, became a perfect match.
Both were deceivers and like diamond cuts diamond,
They collaborated to run a business together, a brothel.
They also dealt in powders and sold perfume year round.

815.
From countryside to cities and towns, they searched for concubines,
Whom they would instruct in the skills required of their trade.
God holds our destinies, whether good or bad,
But it seemed doom was the fate destined for our Kieu.
Can there be any reprieve for a virtuous and delicate girl?!

820.
She was bought by these traffickers at a bargain price.
Now she was caught, imprisoned by their deception.
He made cheap betrothal gifts and the wedding date ready.
He was secretly delighted. “The flag is in my hand,
The more I look at her, the more I am enamored of her beauty.

825.
She is of the finest jade and washed with the scent of heaven.
Her smile is worth many thousands in gold, no doubt.
To be the first to take possession of Kieu’s body,
Princes and noblemen will surely race for such a prize,
She will be worth no less than three hundred liangs each night!

830. That is a return of my initial capital, then brings me a profit.
Yet she is such a tempting, tasty-looking dish, that
I’d love to bite it myself, but I’d be throwing away good money.
Now that the fairy peach is within my reach,
I will bend the branch, cradle it in my hand and only taste the juice.

835. In the world of revellers, who is the real connoisseur?
How many of them can correctly discern that a woman is a virgin?
With a mixture of pomegranate juice and chicken blood,
It is possible for a girl to possess perpetual virginity.
In the lamplight, many naive men filled with desire will be deceived.

840.
Nothing for me to lose because her price can remain unchanged.
If Dame Tu discovers the deception,
I will be risking hours of begged forgiveness on my knees.
The distance to my house is great and I should be going.
If I don’t soon show interest in Kieu, she will become suspicious.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: