Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 775-810)

Truyện Kiều (Câu 775-810)

Nguyễn Du

775.
Sá chi thân phận tôi đòi,
Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu.
Xiết bao kể nỗi thảm sầu,
Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi.
Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,

780.
Quản huyền đâu đã giục người sinh ly.
Đau lòng kẻ ở người đi,
Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tằm.
Trời hôm, mây kéo tối rầm,
Rầu rầu ngọn cỏ, đầm đầm cành sương.

785.
Rước nàng, về đến trú phường,
Bốn bề xuân khóa một nàng ở trong.
Ngập ngừng, thẹn lục e hồng,
Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen.
Phẩm tiên rơi đến tay hèn,

790.
Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai?
Biết thân đến bước lạc loài,
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung.
Vì ai ngăn đón gió đông,
Thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi.

795.
Trùng phùng dù họa có khi,
Thân này, thôi có còn gì mà mong.
Đã sinh ra số long đong,
Còn mang lấy kiếp má hồng được sao?”
Trên yên sẵn có con dao,

800.
Giấu cầm, nàng đã gói vào chéo khăn.
Phòng khi nước đã đến chân,
Dao này thì liệu với thân sau này.
Đêm thu một khắc một chầy,
Bâng khuâng như tỉnh như say một mình.

805.
Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh,
Vẫn là một đứa phong tình đã quen.
Quá chơi lại gặp hồi đen,
Quen vùng lại kiếm ăn miền nguyệt hoa.
Lầu xanh có mụ Tú Bà,

(English Version)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

775.
My fate to be a slave is unimportant,
Even though I will die somewhere strange and distant.”
How utterly impossible to speak all of her grief!
As the beat of a drum signaled the end of night,
A carriage adorned with flowers appeared outside.

780.
The flute and the lute urged the moment of parting, but
Was it more painful for the one to go or for the one who stayed?
They stood steeped in tears with their intestines tangled like silks.
Dark and gloomy clouds scudded across the brightening sky.
The grass was flat under the weight of the dew, as though sorrowful

785.
Ma’s carriage went directly to a lodging house,
Where he left Kieu alone behind locked doors.
She was apprehensive of her own youth and beauty.
The more she thought about her plight, the more sad she became.
“The true gem has fallen into the hands of the devil.

790.
It was not worth keeping my purity with Kim.
If I could have foreseen this cruel fate,
I would rather have given him my chastity.
The East wind is prevented from helping him.
It was unfavourable in allowing him to stay and worse even to go.

795.
When we meet in the future, if fate allows,
I will be contaminated and cannot expect you to receive me.
Suffering this terrible tragedy of fate,
How can I find the will to keep living in this world?”
Upon the table lay a knife, ready.

800.
She concealed it in the corner of her scarf.
When she arrived at such an extreme,
This knife could surely put an end to her life.
She remained sleepless, and she felt the night was eternal.
Lying there in solitude, Kieu was bewildered and only half asleep.

805.
She did not expect that Ma Giam Sinh would return,
As she knew he was a frequent visitor to the brothels.
Plunging into his debauchery, he often met with bad luck.
In his position in the region, he was owed a portion of the profits.
There had been a woman called Dame Tu overseeing things there.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: