Archive | January 6, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 775-810)

Truyện Kiều (Câu 775-810) Nguyễn Du 775.Sá chi thân phận tôi đòi,Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu.Xiết bao kể nỗi thảm sầu,Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi.Kiệu hoa đâu đã đến ngoài, 780.Quản huyền đâu đã giục người sinh ly.Đau lòng kẻ ở người đi,Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 740-775)

Truyện Kiều (Câu 740=775) Nguyễn Du 740.Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.Mai sao dầu có bao giờ.Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.Trông ra ngọn cỏ lá cây,Thấy hiu hiu gió thì hay chị về. 745.Hồn còn mang nặng lời thề,Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai;Dạ đài cách mặt khuất […]