Archive | December 29, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 705-740)

Truyện Kiều (Câu 705-740) Nguyễn Du 705.Biết bao duyên nợ thề bồi.Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì.Tái sinh chưa dứt hương thề.Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai.Nợ tình chưa trả cho ai, 710.Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.Nỗi riêng riêng những bàn hoàn,Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn thấm […]