Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 670-705)

Truyện Kiều (Câu 670-705)

Nguyễn Du

670.
Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành. (670)
Dâng thư đã thẹn nàng Oanh,
Lại thua ả Lý bán mình hay sao?
Cỗi xuân tuổi hạc càng cao,
Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành.

675.
Lựơng trên dù chẳng dứt tình,
Gió mưa âu hẳn tan tành nưóc non.
Thà rằng liều một thân con,
Hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây.
Phận sao đành vậy cũng vầy,

680.
Cầm như chẳng đậu những ngày còn xanh.
Cũng đừng tính quẩn lo quanh,
Tan nhà là một thiệt mình là hai.
Phải lời ông cũng êm tai,
Nhìn nhau giọt vắn giọt dài ngổn ngang.

685.
Mái ngoài họ Mã vừa sang,
Tờ hoa đã ký, cân vàng mới trao.
Trăng già độc địa làm sao?
Cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên.
Trong tay đã sẵn đồng tiền,

690.
Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì!
Họ Chung ra sức giúp vì,
Lễ tâm đã đặt, tụng kỳ cũng xong.
Việc nhà đã tạm thong dong,
Tinh kỳ giục giã đã mong độ về.

695.
Một mình nàng ngọn đèn khuya,
Áo đầm giọt lệ, tóc xe mối sầu.
“ Phận dầu, dầu vậy cũng dầu,
Xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời!
Công trình kể biết mấy mươi.

700.
Vì ta khăng khít, cho người dở dang.
Thề hoa chưa ráo chén vàng,
Lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa.
Trời Liêu non nước bao xa.
Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi.

(English Version)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

670. If she has not yet repaid her parents’ rearing?
I cannot compare my effort to Oanh in saving my father.
Aren’t I as good at selling my body as Ly?
My father is becoming steadily older,
With his soul and body having borne so many branches.

675. If my father refuses to release me to my betrothed
Destruction of our family is as sure as a storm on the sea.
It is better that only the one life is sacrificed, my own.
The flower has faded, but it’s leaves remain green.
I resign myself to this wretched fate.

680. Try to remember me as though I was deceased in my youth.
Try not to lament my loss, unendingly.
If it consumes you our family will suffer further devastation.”
Her father took comfort in her sensible words.
They looked at each other drowning in tears.

685. The Ma family was gathering obtrusively, outside.
The deal had been signed and the silver was due to be paid.
How cruel the God of marriage was!
He randomly tied the couple together with thread.
When the money was in hand,

690.
It was not difficult to change black into white.
The Old Chung has worked hard to help
In submitting the bribe and closing the case.
For the time being all the troubles were over,
But the Ma urged the date and time to give the bride.

695.
Only Kieu was there alone with a candle.
Her cloak was soaked in tears and her hair withered by melancholy.
“It is my destiny, no matter what might have happened.
I grieve for Kim, that he is loyal to his vow.
How dedicated and strong he has been!

700.
My misfortune to marry results in the suspension of our vows.
The oath is still there in the gold goblet,
But I am breaking my promise and will betray Kim’s love.
How far away is the land of Lieu!
It is with horror I face this fate and that I must abort our marriage.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: