Archive | December 22, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 670-705)

Truyện Kiều (Câu 670-705) Nguyễn Du 670.Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành. (670)Dâng thư đã thẹn nàng Oanh,Lại thua ả Lý bán mình hay sao?Cỗi xuân tuổi hạc càng cao,Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. 675.Lựơng trên dù chẳng dứt tình,Gió mưa âu hẳn tan tành nưóc non.Thà rằng liều một […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 635-670)

Truyện Kiều (Câu 635–670) Nguyễn Du 635.Ngại ngùng giợn gió e sương,Ngẩng hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.Mối càng vén tóc bắt tay,Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.Đắn đo cân sắc cân tài, 640.Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.Mặn nồng một vẻ một ưa,Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt […]

Truyện Kiều- The Tale of Kieu (Verses 600-635)

Truyện Kiều (Câu 600-635) Nguyễn Du 600.Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao?Duyên hội ngộ, đức cù lao,Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?Để lời thệ hải minh sơn,Làm con trước phải đền ơn sinh thành. 605.Quyết tình nàng mới hạ tình:Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha!Họ Chung có kẻ lại […]