Archive | December 2, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 495-530)

Truyện Kiều (Câu 495-530) Nguyễn Du 495.Lời vàng âm lĩnh ý cao,Họa dần dần bớt chút nào được không.Hoa hương càng tỏ thức hồng,Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.Sóng tình dường đã xiêu xiêu, 500.Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.Thưa rằng: đừng lấy làm chơi,Rẽ cho thưa hết một lời đã […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 460-495)

Truyện Kiều (Câu 460-495) Nguyễn Du 460.Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri.Đừng điều nguyệt nọ hoa kia.Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai.Rằng: Nghe nổi tiếng cầm đài,Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ. 465.Thưa rằng: Tiện kỹ sá chi,Đã lòng dạy đến dạy thì phải vâng.Hiên sau treo sẵn cầm […]