Archive | December 1, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 425-460)

Truyện Kiều (Câu 425- 460) Nguyễn Du 425.Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,Trông ra ác đã ngậm gương non đoài.Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,Giã chàng nàng mới kíp dời song sa.đến nhà vừa thấy tin nhà, 430.Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về.Cửa ngoài vội rủ rèm the,Xăm xăm băng lối vườn khuya […]