Archive | September 24, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 250-285)

Truyện Kiều (Câu 250-285) Nguyễn Du 250.Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao.Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao,Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.Buồng văn hơi giá như đồng,Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan. 255.Mành Tương phất phất gió đàn,Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.Vì chăng duyên nợ ba […]