Archive | September 22, 2020

Truyện Kiều – The Tale Of Kieu (Verses 215-250)

Truyện Kiều (Câu 215-250) Nguyễn Du 215.Trông theo nào thấy đâu nào.Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây.Một mình lưỡng lự canh chầy,Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.Hoa trôi bèo dạt đã đành, 220.Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi!Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi,Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi […]