Archive | September 15, 2020

Truyện Kiều- The Tale of Kieu (Verses 145-180)

Truyện Kiều (Câu 145-180) Nguyễn Du 145.Chàng Vương quen mặt ra chào,Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.Nguyên người quanh quất đâu xa,Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.Nền phú hậu, bậc tài danh, 150.Văn chương nết đất, thông minh tính trời.Phong tư tài mạo tót vời,Vào trong phong nhã, ra ngoài hào […]