Archive | September 12, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu ( Verses 110-145)

Truyện Kiều (Câu 110=145) Nguyễn Du 110.Thấy người nằm đó biết sau thế nào?Quan rằng: Chị nói hay sao,Một lời là một vận vào khó nghe.Ở đây âm khí nặng nề,Bóng chiều đã ngả dậm về còn xa. 115.Kiều rằng: Những đấng tài hoa,Thác là thể phách, còn là tinh anh,Dễ hay tình lại gặp […]