Archive | September 8, 2020

Truyện Kiều- The Tale of Kieu (Verses 75-110)

Truyện Kiều (Câu 75-110) Nguyễn Du 75.Đã không duyên trước chăng mà,Thì chi chút ước gọi là duyên sau.Sắm xanh nếp tử xe châu,Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa.Trải bao thỏ lặn ác tà,80.Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!Lòng đâu sẵn mối thương tâm,Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.Đau […]