Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 40-75)

Truyện Kiều (Câu 40-75)

Nguyễn Du

Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.
Gần xa nô nức yến anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

Dập dìu tài tử giai nhân,
Ngựa xe như nước áo quần như nêm.
Ngổn ngang gò đống kéo lên,
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay..

Tà tà bóng ngả về tây,
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.
Bước dần theo ngọn tiểu khê,
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.

Nao nao dòng nước uốn quanh,
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
Sè sè nấm đất bên đường,
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.

Rằng: Sao trong tiết thanh minh,
Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?
Vương Quan mới dẫn gần xa:
Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.

Nổi danh tài sắc một thì,
Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.
Kiếp hồng nhan có mong manh,
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.

Có người khách ở viễn phương,
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.
Thuyền tình vừa ghé tới nơi,
Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ.

Buồng không lạnh ngắt như tờ,
Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.
Khóc than khôn xiết sự tình,
Khéo vô duyên bấy là mình với ta.

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 40-75)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

Like a swallow, time flew by so quickly in spring.
40.It was past the sixtieth day of the season.
Young grass had spread its green to the horizon.
The white pear branches were speckled with a few blossoms.
It was early April and now came the Feast of Qingming,
With its sweeping of tombs and stepping on grass.

45. Like orioles and swifts people flocked from near and far.
The sisters and their brother went for a stroll.
Bright men and lovely women crowded the streets,
With carriages flowing like water and garments dotting the grass.
Everywhere little hills and mounds were strewn with,

50. Paper, coins, fake gold and smouldering incense.
As the sun gradually sank down in the western sky,
The sisters and brother dawdled on their way home.
Their steps meandered to follow a pretty brook,
As they looked at the graceful and majestic scenery.

55. The river current rolled leisurely in and out.
A little bridge traversed the babbling water.
By the side of the road there appeared a flat mound signifying a grave,
Littered with rotten greenish-yellow weeds.
Kiều asked: “Why was this grave without incense or smoke,

60. At the time of the Qingming festival?“
Vuong Quan led them here and there:
“This is the grave of Đạm Tiên who was a former songstress.
She was famous for her beauty and wit,
Having many amorous orioles and swifts jostling at her door.

65. But how fragile is always the fate of a pretty girl!
In the prime of her youth she suddenly died.
There was a strange man from far away,
Who had heard of her fame and came to find her.
But when his love boat arrived at her shore.

70. The brooch had snapped and the vase had shattered.
The silence of death had stilled her room.
The ruts of her carriage were blurred with green moss.
He wept sorrowfully and lamented the tragedy,
For they were never destined to marry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: