Archive | September 3, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu

Truyện Kiều Nguyễn Du Trăm năm trong cõi người ta,Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.Trải qua một cuộc bể dâu,Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong,Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.Cảo thơm lần giở trước đèn,Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Rằng: […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1-40)

Truyện Kiều Nguyễn Du Trăm năm trong cõi người ta,Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.Trải qua một cuộc bể dâu,Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong,Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.Cảo thơm lần giở trước đèn,Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Rằng: […]