Tình ca người mất trí – Love Song for the Insane

Tình ca người mất trí

Trịnh Công Sơn

Tôi có người yêu, chết trận Pleime
Tôi có người yêu ở chiến khu Đ
Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội
Chết vội vàng dọc theo biên giới

Tôi có người yêu chết trận Chu Prong
Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông
Chết ngoài ruộng đồng chết rừng mịt mù
Chết lạnh lùng mình cháy như than

Tôi muốn yêu anh yêu Việt Nam
Ngày gió lớn tôi đi môi gọi thầm
Gọi tên anh tên Việt Nam
Gần nhau trong tiếng nói da vàng.

Tôi muốn yêu anh yêu Việt Nam
Ngày mới lớn tai nghe quen đạn mìn
Thừa đôi tay dư làn môi
Từ nay tôi quên hết tiếng người .

Tôi có người yêu, chết trận A Sao
Tôi có người yêu nằm chết cong queo
Chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu
Chết nghẹn ngào mình không manh áo

Tôi có người yêu, chết trận Ba Gia
Tôi có người yêu vừa chết đêm qua
Chết thật tình cờ chết chẳng hẹn hò
Không hận thù nằm chết như mơ.

(English Version)

Love Song for the Insane

I had a loved one who died in the battle of Pleime.
I had a loved one who was in the war zone D,
Who died in the battle of Đồng Xoài,
Who died outside of Hà Nội,
Who died suddenly on the border.

I had a loved one who died in the battle of Chu Prong.
I had a loved one whose body was thrown in the river,
Who died out in the field,
Who died in the dense forest,
Who died in the cold as his body burned like coal.

I am filled with love for you and for Vietnam.
On a windy day I whisper faintly,
To call your name and the name Vietnam.
We are united as one voice of yellow skin.

I am filled with love for you and for Vietnam.
In the days of my youth I became used to hearing the bombs.
My hands were idle and my lips seemed indolent.
Since then I have forgotten the human voice.

I had a loved one who died in the battle of A Sao.
I had a loved one who lay curled up in death,
Who died on the hill,
Who died under the bridge,
Who died indignantly in the nude.

I had a loved one who died in the battle of Ba Gia.
I had a loved one who just died last night,
Who died without any warning,
Who died without any plans,
Who died without any hatred and lay dead as in a dream.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình ca người mất trí “ Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: