Này Em Có Nhớ – Do You Remember?

Này Em Có Nhớ

Trịnh Công Sơn

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứ phụ người.

Này em xin cứ phụ tôi
Đời sống quanh đây có vạn lời mời
Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào
Đời đã quen với những kiếp xa nhau.

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứu một người.

Này em hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đờI
Về cùng tôi đứng bên âu lo này.

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em có nhớ cuộc đời.

Này em có nhớ cuộc đời
Này em có biết loài người.
Này em có nhớ gì tôi?

(English Version)

Do You Remember?

God has abandoned us,
Buddha has abandoned us,
So please, my dear, you must betray us.

Please, my dear, you must betray me.
In this life there are a thousand invitations.
In this life you are welcome to come in.
In this life we are used to our isolation.

God has abandoned us,
Buddha has abandoned us,
So please, my dear, you must save us.

Please, my dear, come to me,
For the rivers have run dry,
For the night wind sings a song of imprisonment.
Let’s stand together against fear.

God has abandoned us,
Buddha has abandoned us,
Please, my dear, do you remember your source?

Please, my dear, do you remember your source?
Please, my dear, do you comprehend humanity?
Please, my dear, do you remember me?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Này em có nhớ” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: