Tưởng rằng đã quên – I Thought I Forgot

Tưởng rằng đã quên

Trịnh Công Sơn

Tưởng rằng đã quên.

Cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên.

Nhưng tim yếu mềm

Một ngày thấy em.

Là đời bỗng đêm vây khốn.

Tưởng rằng đã quên.

Cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quện

Thân đau muốn nằm

Vì từng bước em.

Là từng mũi đinh cuồng điên.

Còn gì đâu những đóa hoa hồng

Vì trái tim tội lỗi lưu vong

Còn gì đâu những má xưa nồng

Dù xác thân còn phút ăn năn.

Tưởng rằng đã quên.

Cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên.

Em qua phố rộng

Một lời trối trăn.

Còn tìm thấy trong đôi mắt.

Tưởng rằng đã quên.

Cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên.

Tay em vẫn còn

Dựng đời bão lên.

Làm từng vết thương hồn nhiên…

Còn lại đây những sớm mai buồn

Vì phố xưa cỏ lá mong manh

Còn lại đây những bến hoang tàn

Vì xác thân đã quá lênh đênh.

(English Version)

I Thought I Forgot

I thought I forgot,

Our love would be peaceful.

I thought I forgot,

How my heart would grow so weak.

One day I saw you,

My life seemed so full of misery and darkness.

I thought I forgot,

Our love would be peaceful.

I thought I forgot,

My suffering body would want to rest.

For each of your footsteps,

Was as tough as nails.

There is no value in roses,

While my sinful heart is cast into exile.

There are no familiar rosy cheeks anymore,

Even though my body remains repentant.

I thought I forgot,

Our love would be peaceful.

I thought I forgot,

You would stroll along the boulevard.

A last word,

Can still be seen behind your eyes.

I thought I forgot,

Our love would be peaceful.

I thought I forgot,

Your hands could still,

Make life a tempest,

Make every wound innocent.

There is still sorrow in the early dawn hours,

As the ancient town casts its shadow on the fragile foliage.

There are still abandoned and dilapidated piers,

While my broken body is so unsure.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tưởng rằng đã quên” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: