Ngẫu Nhiên – By Chance

Ngẫu nhiên

Không có đâu em này

Không có cái chết đầu tiên

Và có đâu bao giờ

Đâu có cái chết sau cùng

Tự mình biết riêng mình

Và ta biết riêng ta

Hòn đá lăn bên đồi

Hòn đá rớt xuống cành mai

Rụng cánh hoa mai gầy

Chim chóc hót tiếng qua đời

Người ôm lấy muôn loài

Nằm trong tiếng bi ai

Mệt quá thân ta này

Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi

Mệt quá thân ta này

Nằm xuống với đất muôn đời

Kìa còn biết bao người

Dìu dặt tới quanh đây.

Trịnh Công Sơn.

(English Version)

By Chance

There is nothing, my dear.

There is no first death.

Nothing is ever really there.

There is no last death.

Everyone knows oneself,

As I know myself.

The stone rolls down the hill.

It accidentally falls and strikes an apricot tree,

Shaking loose the soft slender petals from the branches.

Birds raise their voices in lamentation.

Divinity chooses to embrace all living beings,

While we choose to mourn the suffering of this world.

I am too tired of my body,

To seek a chair to rest in.

I am too tired of my body,

To lie down with the earth forever.

There are still so many souls,

Coming and going through this world.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ngẫu nhiên” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: