Archive | November 6, 2019

Gần như niềm tuyệt vọng – Something Almost Like Desperation

Gần như niềm tuyệt vọng Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng Rơi rất gần rơi xuống trong tôi Có nhiều khi rơi xuống bên đời Trong gian nan nên cất tiếng cười Đời sống mỗi khi đưa tiễn người Là tôi nghe lòng tôi rã rời Có điều gì gần như niềm tuyệt […]