Archive | October 25, 2019

Một ngày như mọi ngày – Today As Every Day

Một ngày như mọi ngày Một ngày như mọi ngày Em trả lại đời tôi Một ngày như mọi ngày Ta nhận lời tình cuối Một ngày như mọi ngày đời nhẹ như mây khói Một ngày như mọi ngày Mang nặng hồn tả tơi Một ngày như mọi ngày Nhớ mặt trời đầu môi […]