Archive | October 22, 2019

Gone with the wind (Chapter 58)

Chapter 58 In the time that followed her illness Scarlett noticed a change in Rhett and she was not altogether certain that she liked it. He was sober and quiet and preoccupied. He was at home more often for supper now and he was kinder to the servants and more affectionate to Wade and Ella. […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 58)

Chương 58 Trong thời gian tiếp theo trận ốm của nàng, Xcarlett nhận thấy một sự thay đổi của Rhett và nàng không dám chắc hoàn toàn là nàng có thích thế hay không. Chàng thôi uống rượu, trở nên trầm lặng và ưu tư. Bây giờ, chàng ăn tối ở nhà thướng xuyên hơn, […]

Gone with the wind (Chapter 57)

Chapter 57 It was a pale, thin woman that Rhett put on the Jonesboro train a month later. Wade and Ella, who were to make the trip with her, were silent and uneasy at their mother’s still, white face. They clung close to Prissy, for even to their childish minds there was something frightening in […]

Cuốn theo chiều giờ (Chương 57)

Chương 57 Người phụ nữ mà Rhett đưa lên chuyến xe lửa đi Jonzbơrau, một tháng sau, là một nàng Xcarlett xanh xao, gấy đét. Uêđ và Ilơ cùng đi với mẹ, chúng lặng lẽ và lúng úng trước bộ mặt nhợt nhạt và bất động của nàng. Chúng bám riết lấy Prixti vì ngay […]