Cát bụi – Sand And Dust

Cát bụi.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi 

Để một mai vươn hình hài lớn dậy 

Ôi cát bụi tuyệt vời 

Mặt trời soi một kiếp rong chơi 

 

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi 

Để một mai tôi về làm cát bụi 

Ôi cát bụi mệt nhoài 

Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi 

 

Bao nhiêu năm làm kiếp con người 

Chợt một chiều tóc trắng như vôi 

Lá úa trên cao rụng đầy 

Cho trăm năm vào chết một ngày 

 

Mặt trời nào soi sáng tim tôi 

Để tình yêu xay mòn thành đá cuội 

Xin úp mặt bùi ngùi 

Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui 

 

Cụm rừng nào lá xác xơ cây 

Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy 

Ôi cát bụi phận này 

Vết mực nào xóa bỏ không hay…

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Sand And Dust

Which grain of sand has my soul incarnated?

Someday my body will awaken and flourish.

Oh! How miraculous are dust and sand!

Rays of sunlight illuminate the chaos of this existence.

Which grain of sand has my soul incarnated?

Someday I will return to dust.

Oh! How weary are dust and sand!

For the rhythm of life beats eternally.

I have inhabited this mortal coil for eons,

In the evening of life my hair turns white as limestone.

As abundant yellow leaves cascade from above,

A hundred years will perish in one day.

Which ray of sun ignites my heart?

For love grinds us into fine grains.

Cradling my face in compassionate hands,

I am filled with hope of joyous eventuality.

From which wood comes the bare branches of the trees?

Beckoning from the abyss I can hear an invitation.

Such is the fate of dust and sand!

Which blot of ink is erased from memory?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Cát Bụi” Of Trịnh Công Sơn.

https://youtu.be/qtEh7–fHIM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: