Archive | October 7, 2019

Cát bụi – Sand And Dust

Cát bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi  Để một mai vươn hình hài lớn dậy  Ôi cát bụi tuyệt vời  Mặt trời soi một kiếp rong chơi    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi  Để một mai tôi về làm cát bụi  Ôi cát bụi mệt nhoài  Tiếng động nào gõ nhịp […]

Gone with the wind (Chapter 52)

Chapter 52 One rainy afternoon when Bonnie was barely past her first birthday, Wade moped about the sitting room, occasionally going to the window and flattening his nose on the dripping pane. He was a slender, weedy boy, small for his eight years, quiet almost to shyness, never speaking unless spoken to. He was bored […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 52)

Chương 52 Một buổi chiều mưa sau tuần lễ mừng Bonni đẩy tuổi không bao lâu, Uêđ thờ thẫn đi quanh phòng khách thỉnh thoảng lại ra cửa sổ, dĩ mũi vào ô kính ròng ròng nước mưa. Giờ đây, Uêđ là một chú bé mảnh dẻ, gày gò, hơi nhỏ so với tuổi lên […]