Archive | October 3, 2019

Gone with the wind (Chapter 50)

Chapter 50 Rhett never deviated from his smooth, imperturbable manners, even in their most intimate moments. But Scarlett never lost the old feeling that he was watching her covertly, knew that if she turned her head suddenly she would surprise in his eyes that speculative, waiting look, that look of almost terrible patience that she […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 50)

Chương 50 Rhett không bao giờ đi trệch khỏi những cung cách ngọt xớt và tỉnh bơ của mình, ngay cả trong những lúc thân mật gần gũi nhất của hai vợ chồng. Nhưng Xcarlett không bao giờ rứt bỏ được cái cảm giác cũ là chàng vẫn kín đáo quan sát nàng, biết rằng […]