Archive | October 2, 2019

Gone with the wind (Chapter 49)

Chapter 49 Mrs. Elsing cocked her ear toward the hall. Hearing Melanie’s steps die away into the kitchen where rattling dishes and clinking silverware gave promise of refreshments, she turned and spoke softly to the ladies who sat in a circle in the parlor, their sewing baskets in their laps. “Personally, I do not intend […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 49)

Chương 49 Bà Elxinh dỏng tai về phía tiền sảnh. Nghe tiếng chân đạc lanh canh hứa hẹn một chầu giải khát, bà quay lại khẽ nói với các bà ngồi thành vòng tròn trong phòng khách, những rổ khâu đặt trên đầu gối. – Riêng cá nhân tôi sẽ không bao giờ đến thăm […]