Archive | September 28, 2019

Gone with the wind (Chapter 46)

Chapter 46 Few families in the north end of town slept that night for the news of the disaster to the Klan, and Rhett’s stratagem spread swiftly on silent feet as the shadowy form of India Wilkes slipped through back yards, whispered urgently through kitchen doors and slipped away into the windy darkness. And in […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 46)

Chương 46 Đêm hôm ấy, ở đầu phía Bắc thành phố, không mấy gia đình ngủ được vì vì cái tin thảm bại của đảng 3K. Trong khi ấy, kế sách của Rhett được truyền đi theo đôi chân lặng lẽ của Iniđơ Uylkz, một cái bòng mờ luồn lách qua những sân sau, thì […]