Archive | September 27, 2019

Gone with the wind (Chapter 45)

Chapter 45 That night when Frank deposited her and Aunt Pitty and the children at Melanie’s and rode off down the street with Ashley, Scarlett could have burst with rage and hurt. How could he go off to a political meeting on this of all nights in the world? A political meeting! And on the […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 45)

Chương 45 Đêm ấy, khi Frank đưa vợ con và bà cô Pitti sang nhà Melanie rồi cùng Ashley đi xe ngựa xuôi phố, Xcarlett đau đớn và tức uất đến muốn phá tung tất cả. Làm sao chàng có thể bỏ nàng ở nhà mà đi dự một cuộc họp chính trị vào đêm […]