Archive | September 23, 2019

Gone with the wind (Chapter 41)

Chapter 41 When the last good-by had been said and the last sound of wheels and hooves died away, Scarlett went into Ellen’s office and removed a gleaming object from where she had hidden it the night before between the yellowed papers in the pigeon-holes of the secretary. Hearing Pork sniffling in the dining room […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 41)

Chương 41 Sau những lời chào tạm biệt cuối cùng và khi tiếng bánh xe và vó ngựa cuối cùng đã tắt, Xcarlett vào thư phòng của của bà Ilơn, lấy ra một vật lấp lánh mà đêm qua nàng đã giấu vào giữa một tập giấy vàng khè trong ngăn kéo bàn viết.Nghe thấu […]