Archive | September 20, 2019

Gone with the wind (Chapter 38)

Chapter 38 Scarlett saw it all, lived with it by day, took it to bed with her at night, dreading always what might happen next. She knew that she and Frank were already in the Yankees’ black books, because of Tony, and disaster might descend on them at any hour. But, now of all times, […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 37)

Chương 38 Chứng kiến tất cả những sự kiện đó, Scarlett bị ám ảnh, cứ luôn luôn kinh sợ ngày mai. Nàng biết Frank và mình đã có bên trong sổ đen của Yankee vì đã giúp đỡ Tony và tai họa có thể ụp xuống đầu bất cứ lúc nào. Nhưng hơn bao giờ […]