Archive | September 14, 2019

Gone with the wind (Chapter 32)

Chapter 32 She was still clutching the ball of red clay when she went up the front steps. She had carefully avoided the back entrance, for Mammy’s sharp eyes would certainly have seen that something was greatly amiss. Scarlett did not want to see Mammy or anyone else. She did not feel that she could […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 32)

Chương 32 Scarlett vẫn còn giữ chặt nắm đất đỏ trong tay lúc bước lên thềm nhà trước. Nàng cẩn thận không vào bằng ngả sau vì cặp mắt tinh quái của Mammy chắc chắn sẽ phát giác đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nàng cũng không muốn gặp người nào cả. Nàng […]

Vanity Fair (Chapter 63)

CHAPTER LXIII In Which We Meet an Old Acquaintance Such polite behaviour as that of Lord Tapeworm did not fail to have the most favourable effect upon Mr. Sedley’s mind, and the very next morning, at breakfast, he pronounced his opinion that Pumpernickel was the pleasantest little place of any which he had visited on […]

Hội chợ phù hoa (Chương 63)

Chương 63 CHÚNG TA GẶP LẠI MỘT NGƯỜI BẠN CŨ Ngài Tapeworm đối xử lịch thiệp đến như thế, thảo nào chẳng khiến cho Sedley có cảm tình; cho nên ngay sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, anh ta lên tiếng tuyên bố rằng kể từ khi bắt đầu cuộc du lịch, chưa thấy […]