Archive | September 12, 2019

Gone with the wind (Chapter 30)

Chapter 30 In that warm summer after peace came, Tara suddenly lost its isolation. And for months thereafter a stream of scarecrows, bearded, ragged, footsore and always hungry, toiled up the red hill to Tara and came to rest on the shady front steps, wanting food and a night’s lodging. They were Confederate soldiers walking […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 30)

Chương 30 Trong suốt mùa hè nóng bức tiếp sau hoà bình, Tara bỗng nhiên không còn cô độc nữa. Trong nhiều tháng, một làn sóng những người đàn ông râu ria xồm xoàm, rách rưới và đói khát nặng nề leo lên đồi đất đỏ. Họ đến Tara để nghỉ những đôi chân mệt […]

Vanity Fair (Chapter 61)

CHAPTER LXI In Which Two Lights are Put Out There came a day when the round of decorous pleasures and solemn gaieties in which Mr. Jos Sedley’s family indulged was interrupted by an event which happens in most houses. As you ascend the staircase of your house from the drawing towards the bedroom floors, you […]

Hội chợ phù hoa (Chương 61)

Chương 61 TẮT ĐI HAI NGỌN ĐÈN Một bữa kia, cả chuỗi dài những cuộc giải trí kiểu cách trang trọng trong gia đình Joe Sedley bỗng bị ngắt đoạn vì xảy ra một việc, cái việc phải xảy ra trong bất cứ gia đình nào. Lần theo cầu thang dẫn tới phòng khách lên […]