Archive | September 11, 2019

Gone with the wind (Chapter 29)

Chapter 29 The following April General Johnston, who had been given back the shattered remnants of his old command, surrendered them in North Carolina and the war was over. But not until two weeks later did the news reach Tara. There was too much to do at Tara for anyone to waste time traveling abroad […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 29)

Chương 29 Tháng tư năm 1865, Đại tướng Johnston cùng số tàn quân kiệt quệ đầu hàng Sherman ở miền bắc Carolina và chiến tranh chấm dứt. Nhưng mãi hai tuần sau, Tara mới hay tin.Lúc đó đang vào giữa vụ cày mùa xuân, Tara bắt đầu gieo giống bông vải và hoa màu phụ […]

Vanity Fair (Chapter 60)

CHAPTER LX Returns to the Genteel World Good fortune now begins to smile upon Amelia. We are glad to get her out of that low sphere in which she has been creeping hitherto and introduce her into a polite circle—not so grand and refined as that in which our other female friend, Mrs. Becky, has […]

Hội chợ phù hoa (Chương 60)

Chương 60 TRỞ LẠI XÃ HỘI THƯỢNG LƯU Từ nay Thần May mắn lại bắt đầu mỉm cười với Amelia. Chúng ta cũng lấy làm mừng cho cô vì đã thoát được ra khỏi cảnh sống tăm tối trước kia, và bắt đầu bước chân vào một xã hội lịch sự; tuy chẳng được cao […]