Archive | September 9, 2019

Gone with the wind (Chapter 27)

Chapter 27 On a noonday in mid-November, they all sat grouped about the dinner table, eating the last of the dessert concocted by Mammy from corn meal and dried huckleberries, sweetened with sorghum. There was a chill in the air, the first chill of the year, and Pork, standing behind Scarlett’s chair, rubbed his hands […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 27)

Chường 27 Tháng Năm 1864 – một tháng oi nồng làm héo úa cả những nụ hoa đang nở – quân Yankee dưới quyền Tướng Sherman kéo vào lãnh thổ Georgia lần nữa. Họ đang ở phía trên Dalton, thành phố cáhc một trăm dặm Bắc Atlanta. Tin đồn sẽ có những trận đánh ác […]

Vanity Fair (Chapter 58)

CHAPTER LVIII Our Friend the Major Our Major had rendered himself so popular on board the Ramchunder that when he and Mr. Sedley descended into the welcome shore-boat which was to take them from the ship, the whole crew, men and officers, the great Captain Bragg himself leading off, gave three cheers for Major Dobbin, […]

Hội chợ phù hoa (Chương 58)

Chương 58 ANH BẠN THIẾU TÁ CỦA CHÚNG TA Trong thời gian ở trên tàu, anh bạn thiếu tá của chúng ta được mọi người rất mến; lúc anh ta cùng Sedley bước xuống chiếc xuồng ra đón để vào bờ thì đại uý Bragg dẫn đầu đoàn thể anh em thuỷ thủ đứng trên […]