Archive | September 4, 2019

Gone with the wind (Chapter 22)

Chapter 22 There would never again be an afternoon as long as this one. Or as hot. Or as full of lazy insolent flies. They swarmed on Melanie despite the fan Scarlett kept in constant motion. Her arms ached from swinging the wide palmetto leaf. All her efforts seemed futile, for while she brushed them […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 22)

Chương 22 Chưa có buổi chiều nào dài, nóng nực và nhiều ruồi đến vậy. Mặc dù Scarlett luôn tay quạt, từng đàn ruồi vẫn quấy nhiễu Mélanie. Scarlett đã đau cả tay vì phải phe phẩy tấm lá cọ rộng, nhưng những cố gắng của cô vô tác dụng vì đuổi rồi ở mặt […]

Vanity Fair (Chapter 53)

CHAPTER LIII A Rescue and a Catastrophe Friend Rawdon drove on then to Mr. Moss’s mansion in Cursitor Street, and was duly inducted into that dismal place of hospitality. Morning was breaking over the cheerful house-tops of Chancery Lane as the rattling cab woke up the echoes there. A little pink-eyed Jew-boy, with a head […]

Hội chợ phù hoa (Chương 53)

Chương 53 GIẢI THOÁT VÀ TAI HỌA. Thế là ông bạn Rawdon của chúng ta ngồi xe ngựa về thẳng tòa nhà của ông Moss ở phố Cursitor; anh chàng bị mời ở lại chơi tại một nơi không lấy gì làm lịch sự lắp. Trời đã tang tảng sáng lúc chiếc xe ngựa lăn […]