Archive | September 3, 2019

Gone with the wind (Chapter 21)

Chapter 21 After sending up Melanie’s breakfast tray, Scarlett dispatched Prissy for Mrs. Meade and sat down with Wade to eat her own breakfast. But for once she had no appetite. Between her nervous apprehension over the thought that Melanie’s time was approaching and her unconscious straining to hear the sound of the cannon, she […]

Cuốn theo chiều gió ( Chương 21)

Chương 21 Sau khi cho mang điểm tâm lên Melanie, Scarlett sai Prissy đi mời bà meade rồi ngồi ăn với Wade. Nhưng hôm nay nàng ăn chẳng thấy ngon. Thần kinh đang căng thẳng vì biết Melanie sắp tới giờ sinh và vì tiếng đại bác rền vang, nàng nuốt không trôi. Trái tim […]

Vanity Fair (Chapter 52)

CHAPTER LII In Which Lord Steyne Shows Himself in a Most Amiable Light When Lord Steyne was benevolently disposed, he did nothing by halves, and his kindness towards the Crawley family did the greatest honour to his benevolent discrimination. His lordship extended his good-will to little Rawdon: he pointed out to the boy’s parents the […]

Hội chợ phù hoa (Chương 52)

Hội chợ phù hoa Chương 52 BÂY GIỜ MỚI RÕ MẶT ĐẠI NHÂN Một khi hầu tước Steyne đã quyết tâm làm việc gì, không bao giờ ngài chịu làm dở dang. Thái độ nâng đỡ của ngài đối với vợ chồng Crawley càng khiến cho người ta thêm kính nể bụng dạ con người […]