Archive | August 29, 2019

Gone with the wind (Chapter 15)

CHAPTER 15 The army, driven back into Virginia, went into winter quarters on the Rapidan — a tired, depleted army since the defeat at Gettysburg — and as the Christmas season approached, Ashley came home on furlough. Scarlett, seeing him for the first time in more than two years, was frightened by the violence of […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 15)

CHƯƠNG 15 Bị đẩy lui về Virginia, đoàn quân dựng trại mùa đông trên bờ sông Rapidan… một đạo quân mệt lả và gần như là kiệt quệ sau trận thảm bại ở Gettysburg… Và nhân dịp lễ Giáng Sinh gần tới, Ashley được nghỉ phép về thăm nhà. Gặp lại chàng lần đầu sau […]

Little Women (Chapter 46)

CHAPTER FORTY-SIX UNDER THE UMBRELLA While Laurie and Amy were taking conjugal strolls over velvet carpets, as they set their house in order, and planned a blissful future, Mr. Bhaer and Jo were enjoying promenades of a different sort, along muddy roads and sodden fields. “I always do take a walk toward evening, and I […]

Vanity Fair (Chapter 46)

CHAPTER XLVI Struggles and Trials Our friends at Brompton were meanwhile passing their Christmas after their fashion and in a manner by no means too cheerful. Out of the hundred pounds a year, which was about the amount of her income, the Widow Osborne had been in the habit of giving up nearly three-fourths to […]

Hội chợ phù hoa (Chương 46)

CHƯƠNG 46 VẬT LỘN VÀ THỬ THÁCH Trong thời gian này, mấy người bạn của chúng ta ở Brompton cũng đang mừng lễ Giáng sinh, nhưng không được vui vẻ lắm. Người vợ góa của Osborne vẫn trích trong số lợi tức đồng niên một trăm đồng của mình lấy ba phần tư ra để […]