Archive | August 27, 2019

Gone with the wind (Chapter 13)

CHAPTER 13 Under Mrs. Merriwether’s goading, Dr. Meade took action, in the form of a letter to the newspaper wherein he did not mention Rhett by name, though his meaning was obvious. The editor, sensing the social drama of the letter, put it on the second page of the paper, in itself a startling innovation, […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 13)

CHƯƠNG 13 Theo lời đốc thúc của bà Merriwether, bác sĩ Meade hành động ngay bằng hình thức một bức thơ gởi báo chí, không nêu đích danh Rhett nhưng lời lẽ trong thơ rõ ràng là ám chỉ hắn. Người chủ bút đánh hơi được tánh chất bi thảm xã hội, liền cho đăng […]

Little Women (Chapter 44)

CHAPTER FORTY-FOUR MY LORD AND LADY “Please, Madam Mother, could you lend me my wife for half an hour? The luggage has come, and I’ve been making hay of Amy’s Paris finery, trying to find some things I want,” said Laurie, coming in the next day to find Mrs. Laurence sitting in her mother’s lap, […]

Vanity Fair (Chapter 44)

CHAPTER XLIV A Round-about Chapter between London and Hampshire Our old friends the Crawleys’ family house, in Great Gaunt Street, still bore over its front the hatchment which had been placed there as a token of mourning for Sir Pitt Crawley’s demise, yet this heraldic emblem was in itself a very splendid and gaudy piece […]

Hội chợ phù hoa (Chương 44)

CHƯƠNG 44 TỪ LUÂN ĐÔN ĐẾN HAMPSHIRE Những người bạn cũ của chúng ta trong gia đình Crawley tại phố Great Gaunt vẫn treo trước cửa tấm huy hiệu tang báo tin cụ Pitt Crawley tạ thế, song bản thân tấm huy hiệu quý tộc ấy lại rất sặc sỡ, lộng lẫy; và ngôi nhà […]