Archive | August 26, 2019

Gone with the wind (Chapter 12)

CHAPTER 12 The war went on, successfully for the most part, but people had stopped saying “One more victory and the war is over,” just as they had stopped saying the Yankees were cowards. It was obvious to all now that the Yankees were far from cowardly and that it would take more than one […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 12)

CHƯƠNG 12 Chiến tranh tiếp diễn, phần lớn với nhiều thắng lợi, nhưng mọi người đã thôi nói: “Chỉ còn một chiến thắng nữa thôi, là chiến tranh chấm dứt”. Cũng như chẳng còn ai bảo là bọn Yankee đều hèn nhát. Bây giờ sự thật đã rõ ràng là tụi Yankee không hề hèn […]

Little Women (Chapter 43)

CHAPTER FORTY-THREE SURPRISES Jo was alone in the twilight, lying on the old sofa, looking at the fire, and thinking. It was her favorite way of spending the hour of dusk. No one disturbed her, and she used to lie there on Beth’s little red pillow, planning stories, dreaming dreams, or thinking tender thoughts of […]

Vanity Fair (Chapter 43)

CHAPTER XLIII In Which the Reader Has to Double the Cape The astonished reader must be called upon to transport himself ten thousand miles to the military station of Bundlegunge, in the Madras division of our Indian empire, where our gallant old friends of the —th regiment are quartered under the command of the brave […]

Hội chợ phù hoa (Chương 43)

CHƯƠNG 43 BẠN ĐỌC CẦN ĐI VÒNG QUA ĐẢO VỌNG GIÁC Chắc bạn đọc rất ngạc nhiên thấy chúng tôi mời hãy quá bộ vượt ngàn dặm trùng dương tới doanh trại quân đội ở Bundlegunge, thuộc khu Madras tại Ấn Độ, nơi những người bạn anh dũng của chúng ta trong trung đoàn…đóng quân, […]