Archive | August 21, 2019

Gone with the wind (Chapter 7)

CHAPTER 7 Within two weeks Scarlett had become a wife, and within two months more she was a widow. She was soon released from the bonds she had assumed with so much haste and so little thought, but she was never again to know the careless freedom of her unmarried days. Widowhood had crowded closely […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 7)

CHƯƠNG 7 Chỉ trong hai tuần, Scarlett đã thành một người vợ và chỉ hơn hai tháng sau, nàng đã thành góa phụ. Nàng đã được giải thoát thật sớm khỏi mối liên hệ mà nàng đã nhận lấy một cách thật hấp tấp và thiếu suy tư, nhưng nàng chẳng bao giờ còn được […]

Little Women (Chapter 38)

CHAPTER THIRTY-EIGHT ON THE SHELF In France the young girls have a dull time of it till they are married, when ‘Vive la liberte!’ becomes their motto. In America, as everyone knows, girls early sign the declaration of independence, and enjoy their freedom with republican zest, but the young matrons usually abdicate with the first […]

Vanity Fair (Chapter 38)

CHAPTER XXXVIII A Family in a Very Small Way We must suppose little George Osborne has ridden from Knightsbridge towards Fulham, and will stop and make inquiries at that village regarding some friends whom we have left there. How is Mrs. Amelia after the storm of Waterloo? Is she living and thriving? What has come […]

Hội chợ phù hoa (Chương 38)

CHƯƠNG 38 MỘT GIA ĐÌNH LÂM VÀO CẢNH KHÓ KHĂN Chú bé George Osborne được cưỡi ngựa từ Knightsbridge về Fullham. Ta hãy dừng lại nơi này một chút để hỏi thăm về mấy người bạn cũ. Sau cơn bão táp Waterloo, Amelia hiện giờ ra sao? Không biết cô có còn sống và làm […]