Archive | August 20, 2019

Gone with the wind (Chapter 6)

CHAPTER 6 They crossed the river and the carriage mounted the hill. Even before Twelve Oaks came into view Scarlett saw a haze of smoke hanging lazily in the tops of the tall trees and smelled the mingled savory odors of burning hickory logs and roasting pork and mutton. The barbecue pits, which had been […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 6)

CHƯƠNG 6 Họ băng qua con rạch và cỗ xe bắt đầu lên đồi. Ngay trước khi Twelve Oaks xuất hiện, Scarlett đã nhìn thấy một đám khói là đà trên những tàng cây cao và nàng ngửi được mùi vị pha trộn của gỗ hồ đào đang cháy và thịt heo, thịt cừu đang […]

Little Women (Chapter 37)

CHAPTER THIRTY-SEVEN NEW IMPRESSIONS At three o’clock in the afternoon, all the fashionable world at Nice may be seen on the Promenade des Anglais—a charming place, for the wide walk, bordered with palms, flowers, and tropical shrubs, is bounded on one side by the sea, on the other by the grand drive, lined with hotels […]

Vanity Fair (Chapter 37)

CHAPTER XXXVII The Subject Continued In the first place, and as a matter of the greatest necessity, we are bound to describe how a house may be got for nothing a year. These mansions are to be had either unfurnished, where, if you have credit with Messrs. Gillows or Bantings, you can get them splendidly […]

Hội chợ phù hoa (Chương 37)

CHƯƠNG 37 CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC Trước hết, chúng tôi cần trình bày cách thức kiếm một căn nhà ở mà không mất xu nào, vì đó là việc quan trọng nhất. Có những căn nhà cho thuê kê sẵn đồ đạc; nếu bạn được ông Gillows hoặc ông Bantings tinh tín nhiệm, bạn có […]