Archive | August 6, 2019

The fault in our stars (Chapter 15)

CHAPTER FIFTEEN A few days later, at Gus’s house, his parents and my parents and Gus and me all squeezed around the dining room table, eating stuffed peppers on a tablecloth that had, according to Gus’s dad, last seen use in the previous century. My dad: “Emily, this risotto…” My mom: “It’s just delicious.” Gus’s […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 15)

CHƯƠNG 15 Vài ngày sau, tại nhà anh Gus, mọi người gồm ba mẹ anh, Ba Mẹ tôi, anh Gus và tôi ngồi chen chúc quanh bàn ăn, thưởng thức món ớt nhồi trên một tấm khăn trải bàn mà theo lời ba Gus, thì lần cuối cùng nó được sử dụng là từ thế […]

Little Women (Chapter 23)

CHAPTER TWENTY-THREE AUNT MARCH SETTLES THE QUESTION Like bees swarming after their queen, mother and daughters hovered about Mr. March the next day, neglecting everything to look at, wait upon, and listen to the new invalid, who was in a fair way to be killed by kindness. As he sat propped up in a big […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 23)

CHƯƠNG 23 CHIA TAY “Giờ thì”Jo tự nhủ khi Laurie đã đi khuất,”Phải làm gì đó để giải quyết việc này thôi.Và không ai khác ngòai mình phải thực hiện điều đó .”Cô đi qua nhà Laurence xem,kể lại tòan bộ những gì đã xảy ra.Cụ Laurence thật tốt bụng.Dù sự từ chối tình yêu […]

Vanity Fair (Chapter 23)

CHAPTER XXIII Captain Dobbin Proceeds on His Canvass What is the secret mesmerism which friendship possesses, and under the operation of which a person ordinarily sluggish, or cold, or timid, becomes wise, active, and resolute, in another’s behalf? As Alexis, after a few passes from Dr. Elliotson, despises pain, reads with the back of his […]

Hội. chợ phù hoa (Chương 23)

CHƯƠNG 23 ĐẠI ÚY DOBBIN TIẾP TỤC VẬN ĐỘNG Không rõ tình bằng hữu có một sức mạnh huyền bí gì mà khiến được một con người thường ngày vẫn lùy xùy, hoặc lạnh lùng hoặc nhút nhát có thể trở thành khôn ngoan, hoạt động, cương quyết, trong khi lo liệu công việc cho […]