Archive | July 12, 2019

Little Women (Chapter 7)

CHAPTER SEVEN AMY’S VALLEY OF HUMILIATION “That boy is a perfect cyclops, isn’t he?” said Amy one day, as Laurie clattered by on horseback, with a flourish of his whip as he passed. “How dare you say so, when he’s got both his eyes? And very handsome ones they are, too,” cried Jo, who resented […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 7)

CHƯƠNG 7 ĐẾN THĂM MỘT GIA ĐÌNH GIÀU CÓ Anie Moffat gặp Meg tại bữa tiệc nhà bà Gadiner và rất mến cô:họ đã trở thành đôi bạn thân của nhau.Mùa xuân năm ấy,Anie mời Meg và cô bạn Sallie Gadiner đến nhà mình chơi hai tuần.Meg đang bận dạy bốn cô bé nhà King […]

Vanity Fair (Chapter 7)

CHAPTER VII Crawley of Queen’s Crawley Among the most respected of the names beginning in C which the Court-Guide contained, in the year 18—, was that of Crawley, Sir Pitt, Baronet, Great Gaunt Street, and Queen’s Crawley, Hants. This honourable name had figured constantly also in the Parliamentary list for many years, in conjunction with […]

Hội chợ phù hoa (Chương 7)

CHƯƠNG 7 CRAWLEY Ở TRẠI CRAWLEY BÀ CHÚA Trong số những cái tên đáng kính nhất bắt đầu bằng chữ C có ghi trong cuốn Niên giám của Triều đình vào năm 18…có tên Tôn ông Pitt Crawley, nam tước ở phố Great Gaunt, chủ trại Crawley bà chúa ở Hants. Cái tên đáng kính […]