Archive | July 10, 2019

Little Women (Chapter 6)

CHAPTER SIX BETH FINDS THE PALACE BEAUTIFUL The big house did prove a Palace Beautiful, though it took some time for all to get in, and Beth found it very hard to pass the lions. Old Mr. Laurence was the biggest one, but after he had called, said something funny or kind to each one […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 6)

CHƯƠNG 6 CÃI NHAU Chiều thứ bảy,Amy vừa mới cảm dậy.Trông thấy các chị mặc đồ đi chơi, em hỏi ngay: “Mấy chị đi đâu thế?” “Em nhỏ không nên hỏi làm gì”.Jo nói.Amy nổi quạu: “chị Meg,nói cho em đi biết đi.Em nghĩ mấy chị có thể cho em theo cùng.Lúc nào em cũng […]

Vanity Fair (Chapter 6)

CHAPTER VI Vauxhall I know that the tune I am piping is a very mild one (although there are some terrific chapters coming presently), and must beg the good-natured reader to remember that we are only discoursing at present about a stockbroker’s family in Russell Square, who are taking walks, or luncheon, or dinner, or […]

Hội chợ phù hoa (Chương 6)

CHƯƠNG 6 VAUXHALL Tôi cũng biết rằng câu chuyện tôi đang kể chẳng có gì là đặc sắc (tuy rằng sắp đến vài chương ghê gớm đây), và cũng xin bạn đọc rộng lượng nhớ cho rằng chúng ta đang nói chuyện về gia đình một người buôn cổ phiếu ở công viên Russell, mà […]