Archive | July 2, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 35)

Chapter thirty-five Now, nearly forty years later, I sit here looking back on that evening with the Chairman as the moment when all the grieving voices within me fell silent. Since the day I’d left Yoroido, I’d done nothing but worry that every turn of life’s wheel would bring yet another obstacle into my path; […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 35)

CHƯƠNG 35 Sau gần 40 năm, bây giờ khi nhớ lại cái đêm tôi với ông Chủ tịch gặp nhau, tôi không khỏi bồi hồi vì đó là lúc nỗi khổ của tôi đã lên tới cực điểm, đến độ trơ lì ra. Từ ngày tôi rời Yoroido, đời tôi chỉ gặp toàn chuyện đau […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 34)

Chapter thirty-four I can scarcely remember anything after that door opened-for I think the blood may have drained out of me, I went so cold and numb. I know the Minister climbed off me, or perhaps I pushed him off. I do remember weeping and asking if he’d seen the same thing I had, whether […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 34)

CHƯƠNG 34 Sau khi cánh cửa mở ra, tôi chẳng nhớ cái gì nữa – vì tôi nghĩ chắc máu đã chảy hết ra khỏi người tôi, tôi lạnh cóng và cứng đờ. Tôi biết ông Thứ trưởng lồm cồm ngồi dậy, hay có lẽ tôi đã đẩy ông ta ra. Tôi nhớ tôi đã […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 33)

Chapter thirty-three That very night while I lay on my futon with the room swaying around me, I made up my mind to be like the fisherman who hour after hour scoops out fish with his net. Whenever thoughts of the Chairman drifted up from within me, I would scoop them out, and scoop them […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 33)

CHƯƠNG 33 Đêm ấy, khi nằm ngủ, tôi thấy căn phòng quay quanh trước mặt tôi. Tôi cố định thần như người đánh cá cố sức chú ý múc cá trong lưới ra. Mỗi khi ý nghĩ về ông Chủ tịch hiện ra trong óc tôi, tôi cố múc ra đổ hết, đổ mãi cho […]