Archive | July 1, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 32)

Chapter thirty-two All through that winter and the following spring, Nobu went on bringing the Minister to Gion once or even twice every week. Considering how much time the two of them spent together during these months, you’d think the Minister would eventually have realized that Nobu felt toward him just as an ice pick […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 32)

CHƯƠNG 32 Suốt mùa đông năm đó và cả mùa xuân năm sau, Nobu thường đưa ông Thứ trưởng đến Gion mỗi tuần một lần, thậm chí có khi hai lần. Cứ nghĩ đến chuyện hai người đến vui chơi với nhau suốt mấy tháng liền như thế này, chắc thế nào anh cũng nghĩ […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 31)

Chapter thirty-one In the five or so years since I’d last seen the Chairman, I’d read from time to time in the newspapers about the difficulties he’d suffered- not only his disagreements with the military government in the final years of the war, but his struggle since then to keep the Occupation authorities from seizing […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 31)

CHƯƠNG 31 Trong khoảng thời gian năm năm không gặp mặt ông Chủ tịch, thỉnh thoảng tôi có đọc báo viết về những khó khăn ông gặp phải trong công việc làm ăn – không những khó khăn trong mối bất hòa giữa ông ta với chính quyền quân nhân trong những năm cuối cùng […]