Archive | May 30, 2019

The Bridges of Madison County (Chapter 3)

The Bridges of Madison County Robert James Waller Chapter 3 Ancient Evenings, Distant Music Now what? thought Francesca. Super over, sitting there. He took care of it. “How about a walk out in the meadow? It’s cooling down a little.” When she said yes, he reached into a knapsack and pulled out a camera, draping […]

Những chiếc cầu ở quận Madison (Chương 3)

CHƯƠNG 3 NHỮNG CHIỀU XƯA TIẾNG NHẠC XA VỜI Bây giờ thì sao nhỉ… “. Francesca thầm nghĩ, khi bữa ăn chấm dứt.Ông đề nghị: “Chúng ta ra ngoài đồng đi dạo một lát nhé… Ngoài đó chắc trời mát hơn”. Khi bà đồng ý, ông mở ba lô lấy chiếc máy ảnh ra khoác […]