Archive | May 25, 2019

Around The World In Eighty Days (Chapter 8)

Chapter XXIX IN WHICH CERTAIN INCIDENTS ARE NARRATED WHICH ARE ONLY TO BE MET WITH ON AMERICAN RAILROADS The train pursued its course, that evening, without interruption, passing Fort Saunders, crossing Cheyne Pass, and reaching Evans Pass. The road here attained the highest elevation of the journey, eight thousand and ninety-two feet above the level of […]

80 Ngày vòng quanh thế giới (Chương 8)

CHƯƠNG 8 Cuộc tấn công của dân da đỏVào buổi chiều, đoàn xe lửa vượt qua lạch Cheyenne và tới lạch Evans, điểm cao nhất của tuyến đường, tức là tám ngàn chín mươi mốt piê trên mặt biển.Lúc tám giờ sáng, đồn Mac Pherson đã bỏ lại phía sau ba trăm năm mươi bảy […]